راه به مسیح

همه فصل هاZIP File محبّت خدا برای بشر (فصل یکم) – گامهایی بسوی نور – اِلِن ج وایت18:50 نیاز گناهکاران به مسیح (فصل دوم) – گامهایی بسوی نور- اِلِن ج وایت11:28 توبه (فصل سوم) – گامهایی بسوی نور- اِلِن ج وایت30:07 اعتراف به گناه – (فصل چهارم) – – گامهایی بسوی نور- اِلِن ج وایت12:15 […]