October

Monthly Expenses

$7,400

Donations Received

$320

Still
Needed

$7,080

Visitors:

55

We Have:

$0

$320

$7,400

We Have:

October

Budget $7,400

Visitors:

55

$0

$320

$7,400

Donations Received:

$320

Still
Needed:

$7,080

October

Donations:

$320

Visitors:

55

Expenses:

$7,400

Still
Needed:

$7,080

De Wens der Eeuwen

Album Cover

Alle hoofdstukken

00 - Voorwoord5:54 Download
01 - God met ons21:58 Download
02 - Het uitverkoren volk10:44 Download
03 - De volheid des tijds16:06 Download
04 - U is de Heiland geboren12:12 Download
05 - De voorstelling in de tempel19:02 Download
06 - Wij hebben zijn ster gezien18:28 Download
07 - De kinderjaren18:03 Download
08 - Op het Pascha19:52 Download
09 - Dagen van strijd20:15 Download
10 - De stem in de woestijn33:17 Download
11 - De doop12:22 Download
12 - De verzoeking28:42 Download
13 - De overwinning16:21 Download
14 - Wij hebben de messias gevonden30:38 Download
15 - Op het bruilofstfeest26:06 Download
16 - In Zijn tempel30:04 Download
17 - Nicodemus24:24 Download
18 - Hij moet wassen11:28 Download
19 - Bij de Jacobsbron31:42 Download
20 - Indien gijlieden geen tekenen en wonderen ziet10:35 Download
21 - Bethesda en het Sanhedrin39:15 Download
22 - Gevangenneming en dood van Johannes de Doper33:36 Download
23 - Het koninkrijk Gods is nabij gekomen13:06 Download
24 - Is dit niet de zoon van een timmerman20:15 Download
25 - De roeping bij het meer16:09 Download
26 - Te Kapernaüm26:18 Download
27 - Gij kunt reinigen27:54 Download
28 - Levi- Mattheus24:21 Download
29 - De Sabbat22:45 Download
30 - Hij stelde er twaalf aan21:02 Download
31 - De bergrede46:40 Download
32 - De hoofdman15:25 Download
33 - Wie zijn mijn broeders18:47 Download
34 - De uitnodiging12:09 Download
35 - Zwijg wees stil23:37 Download
36 - De aanraking van het geloof12:53 Download
37 - De eerste evangelisten28:18 Download
38 - Komt rust een weinig15:02 Download
39 - Geeft gij hen te eten20:26 Download
40 - Een nacht op het meer16:47 Download
41 - Het keerpunt in Galilea33:42 Download
42 - Overlevering12:04 Download
43 - Scheidsmuren neergehaald14:27 Download
44 - Het ware teken17:34 Download
45 - De voorafschaduwing van het kruis27:03 Download
46 - Hij werd verheerlijkt13:02 Download
47 - Dienstbetoon14:26 Download
48 - Wie is de grootste32:38 Download
49 - Op het loofhuttenfeest20:35 Download
50 - Tenmide van valstrikken24:28 Download
51 - Het licht des levens37:50 Download
52 - De Goddelijke herder18:47 Download
53 - De laatste reis uit Galilea28:36 Download
54 - De barmhartige samaritaan18:33 Download
55 - Niet met uiterlijke vertoning12:55 Download
56 - Het zegenen van de kinderen12:46 Download
57 - Een ding ontbreekt u12:23 Download
58 - Lazarus kom uit32:54 Download
59 - Samenzwering van de priesters14:19 Download
60 - Verwerping en kruiziging van de messias12:35 Download
61 - Zacheüs11:38 Download
62 - Het feest in het huis van Simon29:55 Download
63 - Uw koning komt24:23 Download
64 - Een ten ondergang gedoemt volk18:28 Download
65 - De tempel opnieuw gereinigd34:35 Download
66 - Strijd11:04 Download
67 - Wee over de farizeeën32:10 Download
68 - In het buitenste voorhof17:08 Download
69 - Op de olijfberg28:11 Download
70 - Een van deze mijn minste broeders14:28 Download
71 - Een dienstknecht van diensknechten25:58 Download
72 - Tot mijn gedachtenis24:22 Download
73 - Uw hart worden niet ontroerd51:31 Download
74 - Getsemane29:40 Download
75 - Van Annas en het hof van Kajafas43:17 Download
76 - Judas19:46 Download
77 - In het gerechtsgebouw van Pilatus50:46 Download
78 - Golgotha44:03 Download
79 - Het is volbracht21:15 Download
80 - In het graf van Jozef29:48 Download
81 - De Here is opgestaan18:49 Download
82 - Waarom weent gij15:40 Download
83 - De wandeling naar Emmaus12:59 Download
84 - Vrede zij u17:03 Download
85 - Nog eens bij het meer20:08 Download
86 - Gaat heen en onderwijst alle volkeren32:59 Download
87 - Naar Mijn Vader en Uw Vader15:48 Download