വീണ്ടെടുപ്പിൻ ചരിത്രം

(Story of Redemption)

Album Cover

All files

FileDownload
01 - ലൂസിഫറിന്‍റെ പതനം Download
02 - സൃഷ്ടിപ്പ്‌ Download
03 - മത്സരത്തിന്‍റെ പരിണിത ഫലം Download
04 - പരീക്ഷയും പതനവും Download
05 - രക്ഷാ പദ്ധതി Download
06 - കയീനും ഹാബേലും അവരുടെ വഴിപാടും Download
07 - ശേത്തും ഹാനോക്കും Download
08 - ജലപ്രളയം Download
09 - ബാബേൽ ഗോപുരം Download
10 - അബ്രഹാമും വാഗ്ദത്തസന്തതിയും Download
11 - യിസഹാക്കിന്‍റെ വിവാഹം Download
12 - യാക്കോബും ഏശാവും Download
13 - യാക്കോബും ദൈവദൂതനും Download
14 - യിസ്രായേൽ മക്കൾ Download
15 - ദൈവത്തിന്‍റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തി Download
16 - അടിമത്വത്തിൽനിന്നും യിസ്രായേലിനെ വിടുവിക്കുന്നു Download
17 - യിസ്രായേലിന്‍റെ യാത്രകൾ Download
18 - ദൈവത്തിന്‍റെ കൽപ്പന Download
19 - വിശുദ്ധ മന്ദിരം Download
20 - ഒറ്റുകാരും അവരുടെ വിവരണവും Download
21 - മോശയുടെ പാപം Download
22 - മോശയുടെ മരണം Download
23 - വാഗ്ദത്ത നാട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു Download
24 - ദൈവത്തിന്‍റെ പെട്ടകവും ഇസ്രായേലിന്‍റെ ഭാഗ്യവും Download
25 - ക്രിസ്തുവിന്‍റെ ഒന്നാം വരവ് Download
26 - ക്രിസ്തുവിന്‍റെ ശിശ്രൂഷ Download
27 - ക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റികൊടുക്കുന്നും. Download
28 - ക്രിസ്തുവിനെ വിസ്തരിക്കുന്നു Download
29 - ക്രിസ്തുവിന്‍റെ ക്രൂശീകരണം Download
30 - ക്രിസ്തുവിന്‍റെ ഉയിർപ്പ് Download
31 - ക്രിസ്തുവിന്‍റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം Download
32 - പെന്തക്കൊസ്ത് Download
33 - മുടന്തനെ സൌഖ്യമാക്കുന്നു Download
34 - പീഡനത്തിൽ ദൈവത്തോടുള്ള ദൃഢഭക്തി Download
35 - സുവിശേഷ വ്യവസ്ഥ Download
36 - സ്തേഫാനോസിന്‍റെ മരണം Download
37 - ശൌലിന്‍റെ മാനസാന്തരം Download
38 - പൌലോസിന്‍റെ ആരംഭശുശ്രൂഷ Download
39 - പത്രൊസിന്‍റെ ശുശ്രൂഷ Download
40 - പത്രൊസ് തടവിൽനിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ടു Download
41 - വിദൂരതയിൽ Download
42 - പൌലോസിന്‍റെ ശുശ്രൂഷാകാലം Download
43 - പൌലോസിന്‍റെയും പത്രൊസിന്‍റെയും Download
44 - വലിയ വിശ്വാസത്യാഗം Download
45 - അധർമ്മത്തിന്‍റെ മർമ്മം Download
46 - ആദ്യകാല നവീകരണ കർത്താക്കൾ Download
47 - ലൂഥറും വലിയ നവീകരണവും Download
48 - നവീകരണത്തിന്‍റെ പുരോഗമനം Download
49 - പുരോഗമനത്തിനുള്ള പരാജയം Download
50 - ഒന്നാം ദൂതന്‍റെ ദൂത് Download
51 - രണ്ടാം ദൂതന്‍റെ ദൂത് Download
52 - അർദ്ധരാത്രിയിലെ ആർപ്പുവിളി Download
53 - സമാഗമന കൂടാരം Download
54 - മൂന്നാം ദൂതന്‍റെ ദൂത് Download
55 - ഒരു ഉറച്ച അടിസ്ഥാനം Download
56 - സാത്താന്‍റെ വഞ്ചന Download
57 - പ്രേതാത്മവാദം Download
58 - ആർപ്പുവിളി Download
59 - കൃപാകാലത്തിന്‍റെ അവസാനം Download
60 - യാക്കോബിന്‍റെ കഷ്ടകാലം Download
61 - വിശുദ്ധന്മാരുടെ വിടുതൽ Download
62 - വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രതിഫലം Download
63 - സഹസ്രാബ്ദം Download
64 - രണ്ടാമത്തെ പുനരുത്ഥാനം Download
65 - ക്രിസിതുവിന്‍റെ കിരീടധാരണം Download
66 - Chapter 66 Download
67 - പുതിയ ഭൂമി Download