ക്രിസ്തുവും സാത്താനും തമ്മിലുള്ള വൻ പോരാട്ടം

(Great Controversy)

Album Cover

All files

FileDownload
00 - ആമുഖം Download
01 - യെരുശലേമിന്‍റെ നാശം Download
02 - ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ പീഡനം Download
03 - ആത്മീക അന്ധകാര കാലഘട്ടം Download
04 - വാൽഡൻസുകൾ Download
05 - ജോണ്‍ വിക്ലിഫ് Download
06 - ഹസ്സും ജെറോമും Download
07 - റോമിൽനിന്നുള്ള ലൂഥറിന്‍റെ വേർപാട് Download
08 - ലൂഥർ ആലോചനാസമിതിക്കു മുമ്പിൽ Download
09 - സ്വിറ്റ്സർലന്‍റെ കാരനായ നവീകരണ കർത്താവ് Download
10 - ജർമനിയിൽ നവീകരണത്തിന്‍റെ പുരോഗതി Download
11 - പ്രഭുക്കന്മാരുടെ പ്രതിക്ഷേധം Download
12 - ഫ്രാൻസിലെ നവീകരണം Download
13 - നെതെർലാൻഡ്‌സും സ്കാന്റിനേവ്യയും Download
14 - പിൽക്കാല ആംഗലേയ നവീകരണക്കാർ Download
15 - വേദപുസ്തകവും ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവവും Download
16 - തീർത്ഥാടക പിതാക്കന്മാർ Download
17 - പ്രഭാതം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നവർ Download
18 - അമേരിക്കക്കാരനായ ഒരു നവീകരണ കർത്താവ് Download
19 - അന്ധകാരത്തിലൂടെ വെളിച്ചം Download
20 - മതപരമായ ഒരു വലിയ ഉണർവ് Download
21 - ഒരു മുന്നറിയിപ്പു നിരസിച്ചത്‌ Download
22 - നിറവേറിയ പ്രവചനങ്ങൾ Download
23 - വിശുദ്ധ മന്ദിരം എന്നാൽ എന്ത്? Download
24 - അതിപ്രരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് Download
25 - ദൈവത്തിന്‍റെ ന്യായപ്രമാണം സുസ്ഥിരമാകുന്നു Download
26 - നവീകരണത്തിന്‍റെ വേല Download
27 - ആധുനിക ഉണർവുകൾ Download
28 - പരിശോധനാ ന്യായവിധി Download
29 - പാപത്തിന്‍റെ ഉത്ഭവം Download
30 - മനുഷ്യരും സാത്താനും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത്വം Download
31 - ദുരാത്മാക്കളുടെ പ്രവർത്തനസംഘം Download
32 - സാത്താന്‍റെ കെണികൾ Download
33 - ഒന്നാമത്തെ വലിയ വഞ്ചന Download
34 - മരിച്ചവർക്ക് നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ? Download
35 - മനസ്സാക്ഷിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ഭീഷണി Download
36 - ആസന്ന പോരാട്ടം Download
37 - തിരുവചനം ഒരു സുരക്ഷിത വലയം Download
38 - അന്ത്യമുന്നറിയിപ്പ് Download
39 - ഉപദ്രവകാലം Download
40 - ദൈവജനം വിടുവിക്കപ്പെട്ടു Download
41 - ഭൂമിയുടെ നിർജ്ജനാവസ്ഥ Download
42 - പോരാട്ടം അവസാനിക്കുന്നു Download