ക്രിസ്തുവിന്‍റെ ഉപമകൾ

(Christ’s Object Lessons)

Album Cover

All files

FileDownload
അദ്ധ്യായം - 00 - മുഖവുര Download
അദ്ധ്യായം - 01 - വിതയ്ക്കുന്നവൻ വിതപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടു Download
അദ്ധ്യായം - 02 - മുമ്പെ ഞാറും പിന്നെ കതിരും Download
അദ്ധ്യായം - 03 - കള Download
അദ്ധ്യായം - 04 - കടുകുമണിയോടു സദൃശം Download
അദ്ധ്യായം - 05 - വിത്തു വിതയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു പാ‍ഠങ്ങൾ Download
അദ്ധ്യായം - 06 - പുളിച്ച മാവിനോടു സദൃശം Download
അദ്ധ്യായം - 07 - ഒളിച്ചുവെച്ച നിധി Download
അദ്ധ്യായം - 08 - നല്ല മുത്തു Download
അദ്ധ്യായം - 09 - വല Download
അദ്ധ്യായം - 10 - പുതിയതും പഴയതും ആയവ Download
അദ്ധ്യായം - 11 - നൽകുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് Download
അദ്ധ്യായം - 12 - രണ്ടു തരം ആരാധകർ Download
അദ്ധ്യായം - 13 - ദൈവം തന്റെ വൃതന്മാരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കയില്ലയോ Download
അദ്ധ്യായം - 14 - ഈ മനുഷ്യൻ പാപികളെ കൈക്കൊള്ളുന്നു Download
അദ്ധ്യായം - 15 - കാണാതെ പോയിരുന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു Download
അദ്ധ്യായം - 16 - ഈ ആണ്ടുകൂടെ നിൽക്കട്ടെ Download
അദ്ധ്യായം - 17 - പെരുവഴികളിലും വേലികൾക്കരികെയും പോക Download
അദ്ധ്യായം - 18 - ക്ഷമയുടെ അളവ് Download
അദ്ധ്യായം - 19 - നഷ്ടമായ ലാഭം Download
അദ്ധ്യായം - 20 - വലിയൊരു പിളർപ്പുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു Download
അദ്ധ്യായം - 21 - സംസാരവും പ്രവൃത്തിയും Download
അദ്ധ്യായം - 22 - ദൈവത്തിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം Download
അദ്ധ്യായം - 23 - കല്യാണ വസ്ത്രം Download
അദ്ധ്യായം - 24 - താലന്തുകൾ Download
അദ്ധ്യായം - 25 - അനീതിയുള്ള മമ്മോനെക്കൊണ്ടു സ്നേഹിതർ Download
അദ്ധ്യായം - 26 - എന്റെ അയൽക്കാരൻ ആർ? Download
അദ്ധ്യായം - 27 - കൃപയുടെ പ്രതിഫലം Download
അദ്ധ്യായം - 28 - മണവാളനെ എതിരേൽപ്പാൻ Download